പങ്കാളികൾ

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മികച്ച സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മറ്റ് ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിനോ പങ്കാളികളാകുന്നതിനോ വേണ്ടി ഞാന്‍ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതേ നിരയിലുള്ള അന്‍പതോളം ബാങ്കുകളുമായി ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവയുമായി ഞങ്ങള്‍ ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തിപോരുന്നു.