ശാഖകള്‍

ദോഹ ബ്രാഞ്ച് (അലി ബിന്അബ്ദുള്ള സ്ട്രീറ്റ്.)

വിലാസം: അലി ബിന്അബ്ദുള്ള സ്ട്രീറ്റ്, ഓൾഡ് അൽ ഗാനിം, ദോഹ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383222 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44383258/9

ഇമെയിൽ: doha@gulfexchange.com.qa

സമയംശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട്  മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

ദുഖാൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ദുഖാന്സൂഖ്, ദുഖാന്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383286 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44711450

ഇമെയിൽ: dukhan@gulfexchange.com.qa

സമയം:

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഏഴ്  മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ-അത്തിയ മാർക്കറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383213 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44501652

ഇമെയിൽ: Industrial@gulfexchange.com.qa

സമയം:  ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ,
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു  മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

മിസൈദ്  ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ഡ്യൂൺസ് മാൾ, മിസൈദ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383297 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44760166

ഇമെയിൽ: mesaieed@gulfexchange.com.qa

സമയം:

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

റയാൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ മിഷാൽ കോംപ്ലക്സ്, അൽ ഷാഫി സെന്റ്, ന്യൂ റയ്യാൻ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383234 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 40297426

ഇമെയിൽ: rayyan@gulfexchange.com.qa

സമയം:  ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

ബാർവ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ബാർവ വില്ലേജ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383243 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44151255        

ഇമെയിൽ: barwa@gulfexchange.com.qa

സമയംശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ, വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

ഏഷ്യൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: പ്ലാസ മാൾ, ഏഷ്യൻ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383289 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44652972

ഇമെയിൽ: asiantown@gulfexchange.com.qa

സമയം:  ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി ഒന്പത് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി വരെ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു  മണി മുതൽ രാത്രി ഒന്പത്  മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

ഷഹാനിയ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ ദോസാരി ന്യൂ സൂക്ക്, ഷഹാനിയ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383217 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 40298628

ഇമെയിൽ: shahaniya@gulfexchange.com.qa

സമയം:

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് വരെ ,
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു  മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

റുവായ്സ് ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ റുവൈസ് മാൾ, റുവായ്സ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44293601 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44117035

ഇമെയിൽ: ruwais@gulfexchange.com.qa

സമയംശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെവൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ


മാപ്പ് കാണുക

റാസ് ലഫാൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ഒന്നാം നില ആർഎൽസി കൊമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സ്, റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി

ഫോൺ നമ്പർ: 974 44293632 | ഫാക്സ് നമ്പർ: 974 44172685

ഇമെയിൽ: raslaffan@gulfexchange.com.qa

സമയംശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ: രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി ഏഴ് മണി വരെ

വെള്ളിയാഴ്ച: മുടക്കം


മാപ്പ് കാണുക