ശാഖകള്‍

ദോഹ ബ്രാഞ്ച് (അലി ബിന്അബ്ദുള്ള സ്ട്രീറ്റ്.)

വിലാസം: അലി ബിന്അബ്ദുള്ള സ്ട്രീറ്റ്, ഓൾഡ് അൽ ഗാനിം, ദോഹ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383222 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44383258/9

ഇമെയിൽ: doha@gulfexchange.com.qa

Timings: 

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ-അത്തിയ മാർക്കറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383213 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44501652

ഇമെയിൽ: Industrial@gulfexchange.com.qa

സമയം:  

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM

Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

മിസൈദ്  ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ഡ്യൂൺസ് മാൾ, മിസൈദ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383297 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44760166

ഇമെയിൽ: mesaieed@gulfexchange.com.qa

സമയം:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

റയാൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ മിഷാൽ കോംപ്ലക്സ്, അൽ ഷാഫി സെന്റ്, ന്യൂ റയ്യാൻ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383234 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 40297426

ഇമെയിൽ: rayyan@gulfexchange.com.qa

സമയം

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

ബാർവ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ബാർവ വില്ലേജ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383243 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44151255        

ഇമെയിൽ: barwa@gulfexchange.com.qa

സമയംSaturday to Thursday:  08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

ഏഷ്യൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: പ്ലാസ മാൾ, ഏഷ്യൻ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383289 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44652972

ഇമെയിൽ: asiantown@gulfexchange.com.qa

സമയം:  

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

ഷഹാനിയ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ ദോസാരി ന്യൂ സൂക്ക്, ഷഹാനിയ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44383217 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 40298628

ഇമെയിൽ: shahaniya@gulfexchange.com.qa

സമയം:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

റുവായ്സ് ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: അൽ റുവൈസ് മാൾ, റുവായ്സ്

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44293601 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44117035

ഇമെയിൽ: ruwais@gulfexchange.com.qa

സമയം

Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM, 04:00 PM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

റാസ് ലഫാൻ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: ഒന്നാം നില ആർഎൽസി കൊമേഴ്സ്യൽ കോംപ്ലക്സ്, റാസ് ലഫാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി

ഫോൺ നമ്പർ: 974 44293632 | ഫാക്സ് നമ്പർ: 974 44172685

ഇമെയിൽ: raslaffan@gulfexchange.com.qa

സമയം

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: Closed


മാപ്പ് കാണുക

മൻസൂറ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: മൻസൂറ മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44293660

ഇമെയിൽ: mansoura@gulfexchange.com.qa

സമയക്രമം:

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ:08:00 AM-09:00 PM

വെള്ളിയാഴ്ച: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

സൈലിയ ബ്രാഞ്ച്

വിലാസം: സൈലിയ സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് (പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ്), ഫിഷ് മാർക്കറ്റിന് സമീപം, അൽ മീര.

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44293671 |ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 44474941

ഇമെയിൽ: sailiya@gulfexchange.com.qa

സമയക്രമം:
ശനി-വ്യാഴം: 08:00 AM-08:00 PM
വെള്ളിയാഴ്ച: 2:00 PM-08:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

വൈറ്റ് പാലസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ബ്രാഞ്ച്

വൈറ്റ് പാലസ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, ഖത്തർ

ഫോൺ നമ്പർ: +974 44293625 | ഫാക്സ് നമ്പർ: +974 40028151

ഇമെയിൽ: metro@gulfexchange.com.qa

സമയക്രമം:

ശനി - വ്യാഴം : 09:00 AM - 05:00 PM

വെള്ളിയാഴ്ച: അവധി


മാപ്പ് കാണുക

MEKAINES BRANCH

Address: Block - D, Shop - 22,23

Tel No: +974 4429 3650

Email: mekaines@gulfexchange.com.qa 

Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 12:30 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക

Umsalal Branch

Address: Commercial Road Street No 674 Zone 71 Building No 4

Tel No: +974 4429 3655

Email: ummsalal@gulfexchange.com.qa 

Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 12:30 PM-09:00 PM


മാപ്പ് കാണുക