शाखाहरू

दोहा शाखा (अली बिन अब्दुल्लासडक ) 

ठेगाना: अली बिनअब्दुल्लाह सडक, ओल्डअल घनिम, दोहा 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४४४३८३२२२ | फ्याक्स न: +९७४४४३८३२५८/९ 

ईमेल: doha@gulfexchange.com.qa  

समय: 

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

इन्डुस्टियल यरीया शाखा (सनैया) 

ठेगाना: अलत्तिय मार्केट, सनैया  

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२१३ । फ्याक्स न: +९७४ ४४५०१६५२ 

ईमेल: industrial@gulfexchange.com  

समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:30 PM

Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-08:30 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

मेसाइड शाखा 

ठेगाना: दुनेश मल, मेसाइड 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२९७ । फ्याक्स न: +९७४ ४४७६०१६६ 

ईमेल: mesaieed@gulfexchange.com.qa 

 समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रेयान शाखा 

ठेगाना: अल मिसल कम्प्लेक्स, अल शफी सडक, न्यू रेयान 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल: rayyan@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 02:00 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

बार्वा भिलेज शाखा 

ठेगाना: बार्वा भिलेज, बिल्डिङ न ८ 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल:  barwa@gulfexchange.com.qa

समय: 

Saturday to Thursday:  09:00 AM-01:00 PM , 04:30 PM-10:00 PM
Friday: 03:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

एसियन टावन शाखा 

ठेगाना: प्लाजा मल, एसियन टावन 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२८९ । फ्याक्स न: +९७४ ४४६५२९७२ 

ईमेल: asiantown@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

 शाहानिया शाखा 

ठेगाना: अल दोस्सरी न्यु सोउक, शाहानिया 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४३८३२१७ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९८६२८ 

ईमेल: shahaniya@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रुवैस शाखा 

ठेगाना: अल रुवैस मल , रुवैस 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४२९३६०१ । फ्याक्स न: +९७४ ४४११७०३५ 

ईमेल: ruwais@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM, 04:00 PM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रसलाफान शाखा 

ठेगाना: फस्ट फ्लोर RLC कमर्सियल कम्प्लेक्स, रसलाफान इन्डुस्टियल सिटि 

टेलीफोन  नम्बर: +९७४ ४४२९३६३२ । फ्याक्स न: +९७४ ४४१७२६८५ 

ईमेल: raslaffan@gulfexchange.com.qa  

Saturday to Thursday: 10:00 AM-07:00 PM
Friday: Closed


नक्शा हेर्नुहोस्

मन्सुरा शाखा

ठेगाना : मन्सुरा मेत्रो स्तसन को नजिक

टेली फोन नम्बर : +९७४४४३८३२२२

समय :

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday:08:00-11:00AM , 01:00 PM-09:00 PM

 


नक्शा हेर्नुहोस्

Sailiya Branch

Address: Sailiya cental market (vegetable market), beside the fish market and Al Meera.

Tel No: +974 44293671 | Fax No: +974 44474941

Email: sailiya@gulfexchange.com.qa 

Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday:4:00 PM-08:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

The White Palace Metro Station Branch

The White Palace Metro Station, Qatar

Tel No: +974 44293625 | Fax No: +974 40028151

Email: metro@gulfexchange.com.qa

Timings:

Saturday to Thursday: 09:00 AM - 05:00 PM

Friday: Closed


नक्शा हेर्नुहोस्