शाखाहरू

दोहा शाखा (अली बिन अब्दुल्लासडक ) 

ठेगाना: अली बिनअब्दुल्लाह सडक, ओल्डअल घनिम, दोहा 

टेलफोन न: +९७४४४३८३२२२ | फ्याक्स न: +९७४४४३८३२५८/९ 

ईमेल: doha@gulfexchange.com.qa  

समय: 

Saturday to Thursday:09:00 AM-02:00 PM , 05:00 PM-10:00 PM
Friday:04:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

दुखानशाखा 

 ठेगाना: दुखान सोउक, दुखान 

 टेलफोन न : +९७४४४३८३२८६ |  फ्याक्सन : +९७४ ४४७११४५० 

 ईमेल: dukhan@gulfexchange.com.qa 

 समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM, 05:00 PM-10:00 PM
Friday: Closed


नक्शा हेर्नुहोस्

इन्डुस्टियल यरीया शाखा (सनैया) 

ठेगाना: अलत्तिय मार्केट, सनैया  

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२१३ । फ्याक्स न: +९७४ ४४५०१६५२ 

ईमेल: industrial@gulfexchange.com  

समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM,05:00 PM-10:00 PM

Friday: 09:00 AM- 11:00AM , 02:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

मेसाइड शाखा 

ठेगाना: दुनेश मल, मेसाइड 

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२९७ । फ्याक्स न: +९७४ ४४७६०१६६ 

ईमेल: mesaieed@gulfexchange.com.qa 

 समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM, 04:00 PM-09:00 PM
Friday: 03:00 PM-09:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रेयान शाखा 

ठेगाना: अल मिसल कम्प्लेक्स, अल शफी सडक, न्यू रेयान 

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल: rayyan@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM,05:00 PM-10:00 PM
Friday: 04:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

बार्वा भिलेज शाखा 

ठेगाना: बार्वा भिलेज, बिल्डिङ न ८ 

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२३४ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९७४२६ 

ईमेल:  barwa@gulfexchange.com.qa

समय: 

Saturday to Thursday:  09:00 AM-02:00 PM , 05:00 PM-10:00 PM
Friday: 04:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

एसियन टावन शाखा 

ठेगाना: प्लाजा मल, एसियन टावन 

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२८९ । फ्याक्स न: +९७४ ४४६५२९७२ 

ईमेल: asiantown@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM , 05:00 PM-10:00 PM
Friday: 09:00 AM- 11:00AM, 02:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

 शाहानिया शाखा 

ठेगाना: अल दोस्सरी न्यु सोउक, शाहानिया 

टेलफोन न: +९७४ ४४३८३२१७ । फ्याक्स न: +९७४ ४०२९८६२८ 

ईमेल: shahaniya@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM , 05:00 PM-10:00 PM
Friday: 09:00 AM- 11:00AM, 02:00 PM-10:00 PM  


नक्शा हेर्नुहोस्

रुवैस शाखा 

ठेगाना: अल रुवैस मल , रुवैस 

टेलफोन न: +९७४ ४४२९३६०१ । फ्याक्स न: +९७४ ४४११७०३५ 

ईमेल: ruwais@gulfexchange.com.qa 

समय: 

Saturday to Thursday: 09:00 AM-02:00 PM, 05:00 PM-10:00 PM
Friday: 04:00 PM-10:00 PM


नक्शा हेर्नुहोस्

रसलाफान शाखा 

ठेगाना: फस्ट फ्लोर RLC कमर्सियल कम्प्लेक्स, रसलाफान इन्डुस्टियल सिटि 

टेलफोन न: +९७४ ४४२९३६३२ । फ्याक्स न: +९७४ ४४१७२६८५ 

ईमेल: raslaffan@gulfexchange.com.qa  

समय: Saturday to Thursday: 09:00 AM-01:00 PM , 04:00 PM-09:00 PM
Friday: Closed


नक्शा हेर्नुहोस्