අප අමතන්න

අපගේ ප්‍රමිතීන් සහ පාරිභෝගික අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමේ අවස්ථාවක් වන බැවින් ධනාත්මක හෝ වෙනත් ආකාරයකින් විශිෂ්ට පාරිභෝගික සේවාවක් සහ අපගේ පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණය සඳහා අපි 100% කැපවී සිටිමු.

ඔබ ප්‍රතිපෝෂණයක් තැබීමට කැමති නම්, විමසුමක් හෝ අපගේ නිෂ්පාදන හා සේවාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න, අපගේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු ඔබ හා  නැවත සම්බන්ධ වනු ඇත.

අප හා සම්බන්ධ වීමට

Saturday to Friday: 8am–10pm
customercare@gulfexchange.com.qa
+974 4438 3222