ශාඛා

දෝහා ශාඛාව (අලි බින් අබ්දුල්ලා ශා.)

ලිපිනය: අලි බින් අබ්දුල්ලා වීදිය, ඕල්ඩ් අල් ගනීම්, 

දෝහා

දුරකථන අංකය: +974 44383222 | ෆැක්ස් අංකය: +974 44383258 / 9

විද්‍යුත් තැපෑල: doha@gulfexchange.com.qa 

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 08 දක්වා 

සිකුරාදා: පෙ.ව. 08 - 11 , ප.ව. 03 - 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

දුකාන් ශාඛාව 

ලිපිනය: දුකාන් සූක්, දුකාන් 

දුරකථන අංකය: +974 44383286

ෆැක්ස් අංකය: +974 44711450

විද්‍යුත් තැපෑල: dukhan@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 07 දක්වා 

සිකුරාදා: ප.ව. 02 - 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

කාර්මික ප්‍රදේශ ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් අත්තියා වෙළඳපොල, කාර්මික ප්‍රදේශ

දුරකථන අංකය : +974 44383213

ෆැක්ස් අංකය : +974 44501652

විද්‍යුත් තැපෑල: industrial@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 08 දක්වා 

සිකුරාදා: පෙ.ව. 08 - 11 , ප.ව. 01 - 08 දක්වා


සිතියම බලන්න

මිසයිඩ් ශාඛාව 

ලිපිනය : ඩූන්ස් මාල්, මිසයිඩ්

දුරකථන අංකය : +974 44383297

ෆැක්ස් අංකය : +974 44760166

විද්‍යුත් තැපෑල: mesaieed@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 08 දක්වා 

සිකුරාදා: ප.ව. 02 - 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

රයාන් ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් මිෂාල් සංකීර්ණය, අල් ෂාෆි පාර, නිව් රයාන් 

දුරකථන අංකය : +974 44383234

ෆැක්ස් අංකය : +974 40297426

විද්‍යුත් තැපෑල: rayyan@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 08 දක්වා 

සිකුරාදා: පෙ.ව. 08 - 11 , ප.ව. 03 - 08 දක්වා


සිතියම බලන්න

බාර්වා  ශාඛාව 

ලිපිනය : බාර්වා විලේජ්, මෙසයිමර්

දුරකථන අංකය : +974 44383243

ෆැක්ස් අංකය : +974 44151255

විද්‍යුත් තැපෑල: barwa@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ද.ව 12, ප.ව. 04 - 08 දක්වා 

සිකුරාදා: ප.ව. 02- 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

ඒෂියන් ටවුන් ශාඛාව 

ලිපිනය : ප්ලාසා මාල්, ඒෂියන් ටවුන්, මේසයිමර්

දුරකථන අංකය : +974 44383289

ෆැක්ස් අංකය : +974 44652972

විද්‍යුත් තැපෑල: asiantown@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 09 දක්වා 

සිකුරාදා: පෙ.ව. 08 - 11 , ප.ව. 01 - 09 දක්වා 


සිතියම බලන්න

ෂහානියා ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් ඩෝසාරි නිව් සූක් , ෂහානියා

දුරකථන අංකය : +974 44383217

ෆැක්ස් අංකය : +974 40298628

විද්‍යුත් තැපෑල: shahaniya@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ප.ව. 08 දක්වා 

සිකුරාදා: පෙ.ව. 08 - 11 , ප.ව. 01 - 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

රුවයිස් ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් රුවයිස් මාල්, රුවයිස්

දුරකථන අංකය : +974 44293601

ෆැක්ස් අංකය : +974 44117035

විද්‍යුත් තැපෑල: ruwais@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 08 - ද.ව 12, ප.ව. 04 - 08 දක්වා 

සිකුරාදා: ද.ව. 02 - 08 දක්වා 


සිතියම බලන්න

රස් ලෆාන් ශාඛාව 

ලිපිනය : 1 වන මහල, RLC වාණිජ සංකීර්ණය, රස් ලෆාන් කාර්මික නගරය

දුරකථන අංකය : +974 44293632 |  ෆැක්ස් අංකය : +974 44172685

විද්‍යුත් තැපෑල: raslaffan@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්: 

 සෙනසුරාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 10 - ප.ව. 07 දක්වා , සිකුරාදා: වසා ඇත


සිතියම බලන්න