ශාඛා

දෝහා ශාඛාව (අලි බින් අබ්දුල්ලා ශා.)

ලිපිනය: අලි බින් අබ්දුල්ලා වීදිය, ඕල්ඩ් අල් ගනීම්, 

දෝහා

දුරකථන අංකය: +974 44383222 | ෆැක්ස් අංකය: +974 44383258 / 9

විද්‍යුත් තැපෑල: doha@gulfexchange.com.qa 

 

Timings: 

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

කාර්මික ප්‍රදේශ ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් අත්තියා වෙළඳපොල, කාර්මික ප්‍රදේශ

දුරකථන අංකය : +974 44383213

ෆැක්ස් අංකය : +974 44501652

විද්‍යුත් තැපෑල: industrial@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM

Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

මිසයිඩ් ශාඛාව 

ලිපිනය : ඩූන්ස් මාල්, මිසයිඩ්

දුරකථන අංකය : +974 44383297

ෆැක්ස් අංකය : +974 44760166

විද්‍යුත් තැපෑල: mesaieed@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


සිතියම බලන්න

රයාන් ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් මිෂාල් සංකීර්ණය, අල් ෂාෆි පාර, නිව් රයාන් 

දුරකථන අංකය : +974 44383234

ෆැක්ස් අංකය : +974 40297426

විද්‍යුත් තැපෑල: rayyan@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

බාර්වා  ශාඛාව 

ලිපිනය : බාර්වා විලේජ්, මෙසයිමර්

දුරකථන අංකය : +974 44383243

ෆැක්ස් අංකය : +974 44151255

විද්‍යුත් තැපෑල: barwa@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday:  08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


සිතියම බලන්න

ඒෂියන් ටවුන් ශාඛාව 

ලිපිනය : ප්ලාසා මාල්, ඒෂියන් ටවුන්, මේසයිමර්

දුරකථන අංකය : +974 44383289

ෆැක්ස් අංකය : +974 44652972

විද්‍යුත් තැපෑල: asiantown@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

ෂහානියා ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් ඩෝසාරි නිව් සූක් , ෂහානියා

දුරකථන අංකය : +974 44383217

ෆැක්ස් අංකය : +974 40298628

විද්‍යුත් තැපෑල: shahaniya@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

රුවයිස් ශාඛාව 

ලිපිනය : අල් රුවයිස් මාල්, රුවයිස්

දුරකථන අංකය : +974 44293601

ෆැක්ස් අංකය : +974 44117035

විද්‍යුත් තැපෑල: ruwais@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM, 04:00 PM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


සිතියම බලන්න

රස් ලෆාන් ශාඛාව 

ලිපිනය : 1 වන මහල, RLC වාණිජ සංකීර්ණය, රස් ලෆාන් කාර්මික නගරය

දුරකථන අංකය : +974 44293632 |  ෆැක්ස් අංකය : +974 44172685

විද්‍යුත් තැපෑල: raslaffan@gulfexchange.com.qa

වේලාවන්: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: Closed


සිතියම බලන්න

మన్సూరా బ్రాంచ్

చిరునామా: మన్సౌరా మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో

ఫోన్ నంబర్: +974 44293660

ఇమెయిల్: mansoura@gulfexchange.com.qa

సమయాలు:

శనివారం నుండి గురువారం వరకు:08:00 AM-09:00 PM
శుక్రవారం: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

సైలియా బ్రాంచ్

చిరునామా: సైలియా సెంట్రల్ మార్కెట్ (కూరగాయల మార్కెట్), ఫిష్ మార్కెట్ దగ్గర మరియు అల్ మీరా.

ఫోన్ నంబర్: +974 44293671 |ఫ్యాక్స్ నంబర్: +974 44474941

ఇమెయిల్: sailiya@gulfexchange.com.qa

సమయాలు:
శనివారం- గురువారం: 08:00 AM-08:00 PM
శుక్రవారం:2:00 PM-08:00 PM


සිතියම බලන්න

వైట్ ప్యాలెస్ మెట్రో స్టేషన్ బ్రాంచ్

వైట్ ప్యాలెస్ మెట్రో స్టేషన్, ఖతార్

టెలి నం: +974 44293625 | ఫ్యాక్స్ నంబర్: +974 40028151

ఇమెయిల్: metro@gulfexchange.com.qa

సమయాలు:

శనివారం నుండి గురువారం వరకు: 09:00 AM - 05:00 PM

శుక్రవారం: మూసివేయబడింది


සිතියම බලන්න

MEKAINES BRANCH

Address: Block - D, Shop - 22,23

Tel No: +974 4429 3650

Email: mekaines@gulfexchange.com.qa 

Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 12:30 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න

Umsalal Branch

Address: Commercial Road Street No 674 Zone 71 Building No 4

Tel No: +974 4429 3655

Email: ummsalal@gulfexchange.com.qa 

Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 12:30 PM-09:00 PM


සිතියම බලන්න