கிளைகள்

தோஹா கிளை ( அலி பின் அப்துல்லா வீதி) 

முகவரி: ஓல்ட் அல் கானிம், தோஹா.

தொலைபேசி எண்: +974 44383222 | தொலைநகல் எண்: +974 44383258 / 9

மின்னஞ்சல்: doha@gulfexchange.com.qa 

நேரம்:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

தொழில்துறை பகுதி கிளை  

முகவரி: அல் அத்தியா சந்தை, தொழில்துறை பகுதி

தொலைபேசி எண்: +974 44383213 | தொலைநகல் எண்: +974 44501652

மின்னஞ்சல்: industrial@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM

Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

மெசாய்ட் கிளை 

முகவரி: டூன்ஸ் மால், மெசாய்ட்

தொலைபேசி எண்: +974 44383297

தொலைநகல் எண்: +974 44760166

மின்னஞ்சல்: mesaieed@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ரயான் கிளை 

முகவரி: அல் மிஷால் வளாகம்,

 அல் ஷாஃபி வீதி, நியூ ரயான்

தொலைபேசி எண்: +974 44383234

தொலைநகல் எண்: +974 40297426

மின்னஞ்சல்: rayyan@gulfexchange.com.qa

நேரம்: 

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 02:00 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

பார்வா கிளை  

முகவரி: பார்வா கிராமம், மெசைமீர்

தொலைபேசி எண்: +974 44383243

தொலைநகல் எண்: +974 44151255

மின்னஞ்சல்: barwa@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday:  09:00 AM-01:00 PM , 04:30 PM-10:00 PM
Friday: 03:00 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஆசிய டவுன் கிளை  

முகவரி: பிளாசா மால், ஆசிய டவுன்,

 மெசைமீர்

தொலைபேசி எண்: +974 44383289

தொலைநகல் எண்: +974 44652972

மின்னஞ்சல்: asiantown@gulfexchange.com.qa

நேரம்:  

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஷாஹானியா கிளை  

முகவரி: தோசாரி நியூ சூக், ஷஹானியா

தொலைபேசி எண்: +974 44383217

தொலைநகல் எண்: +974 40298628

மின்னஞ்சல்: shahaniya@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00AM, 12:30 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ருவைஸ் கிளை  

முகவரி: ருவைஸ் மால், ருவைஸ்

தொலைபேசி எண்: +974 44293601

தொலைநகல் எண்: +974 44117035

மின்னஞ்சல்: ruwais@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM, 04:00 PM-08:00 PM
Friday: 02:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ராஸ்லபான் கிளை  

முகவரி: 1ஆவது மாடி, RLC வணிக வளாகம், ராஸ்லபான் தொழில்துறை பகுதி

தொலைபேசி எண்: +974 44293632   தொலைநகல் எண்: +974 44172685

மின்னஞ்சல்: raslaffan@gulfexchange.com.qa

நேரம்:

Saturday to Thursday: 10:00 AM-07:00 PM
Friday: Closed


வரைபடத்தைக் காண்க

MANSOURA Branch 

Address: Near to Mansoura Metro Station

Tel No: +974 44293660

Fax No: +974 44121644

Email: mansoura@gulfexchange.com.qa

Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

Sailiya Branch

Address: Sailiya cental market (vegetable market), beside the fish market and Al Meera.

Tel No: +974 44293671 | Fax No: +974 44474941

Email: sailiya@gulfexchange.com.qa 

Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday:4:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

The White Palace Metro Station Branch

The White Palace Metro Station, Qatar

Tel No: +974 44293625 | Fax No: +974 40028151

Email: metro@gulfexchange.com.qa

Timings:

Saturday to Thursday: 09:00 AM - 05:00 PM

Friday: Closed


வரைபடத்தைக் காண்க