கிளைகள்

தோஹா கிளை ( அலி பின் அப்துல்லா வீதி) 

முகவரி: ஓல்ட் அல் கானிம், தோஹா.

தொலைபேசி எண்: +974 44383221 | தொலைநகல் எண்: +974 44383258 / 9

மின்னஞ்சல்: doha@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 02:00 PM to 09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

தொழில்துறை பகுதி கிளை  

முகவரி: அல் அத்தியா சந்தை, தொழில்துறை பகுதி

தொலைபேசி எண்: +974 44383213 | தொலைநகல் எண்: +974 44501652

மின்னஞ்சல்: industrial@gulfexchange.com.qa

 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM- 11:00AM , 12:30 PM-10:00 PM

 


வரைபடத்தைக் காண்க

மெசாய்ட் கிளை 

முகவரி: டூன்ஸ் மால், மெசாய்ட்

தொலைபேசி எண்: +974 44383297

தொலைநகல் எண்: +974 44760166

மின்னஞ்சல்: mesaieed@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ரயான் கிளை 

முகவரி: அல் மிஷால் வளாகம்,

 அல் ஷாஃபி வீதி, நியூ ரயான்

தொலைபேசி எண்: +974 44383234

தொலைநகல் எண்: +974 40297426

மின்னஞ்சல்: rayyan@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

பார்வா கிளை  

முகவரி: பார்வா கிராமம், மெசைமீர்

தொலைபேசி எண்: +974 44383243

தொலைநகல் எண்: +974 44151255

மின்னஞ்சல்: barwa@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday:  08:00 AM-08:00PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஆசிய டவுன் கிளை  

முகவரி: பிளாசா மால், ஆசிய டவுன்,

 மெசைமீர்

தொலைபேசி எண்: +974 44383289

தொலைநகல் எண்: +974 44652972

மின்னஞ்சல்: asiantown@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday:  08:00 AM-10:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 12:30 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஷாஹானியா கிளை  

முகவரி: தோசாரி நியூ சூக், ஷஹானியா

தொலைபேசி எண்: +974 44383217

தொலைநகல் எண்: +974 40298628

மின்னஞ்சல்: shahaniya@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:30 PM 
Friday: 08:00 AM- 11:00 AM, 12:30 PM-09:30 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ருவைஸ் கிளை  

முகவரி: ருவைஸ் மால், ருவைஸ்

தொலைபேசி எண்: +974 44293601

தொலைநகல் எண்: +974 44117035

மின்னஞ்சல்: ruwais@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-12:00 PM , 04:00 PM-08:00 PM 
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ராஸ்லபான் கிளை  

முகவரி: 1ஆவது மாடி, RLC வணிக வளாகம், ராஸ்லபான் தொழில்துறை பகுதி

தொலைபேசி எண்: +974 44293632   தொலைநகல் எண்: +974 44172685

மின்னஞ்சல்: raslaffan@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

மன்சூரா கிளை

முகவரி: மன்சௌரா மெட்ரோ நிலையம் அருகில்

தொலைபேசி எண்: +974 44293660

மின்னஞ்சல்: mansoura@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:

Saturday to Thursday: 08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00PM-10:00PM


வரைபடத்தைக் காண்க

சைலியா கிளை

முகவரி: சைலியா மத்திய சந்தை (காய்கறி சந்தை), மீன் சந்தைக்கு அருகில் மற்றும் அல் மீரா.

தொலைபேசி எண்: +974 44293671 |தொலைநகல் எண்: +974 44474941

மின்னஞ்சல்: sailiya@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-08:00 PM
Friday: 01:00 PM-08:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஒயிட் பேலஸ் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கிளை

வெள்ளை அரண்மனை மெட்ரோ நிலையம், கத்தார்

தொலைபேசி எண்: +974 44293625 | தொலைநகல் எண்: +974 40028151

மின்னஞ்சல்: metro@gulfexchange.com.qa

நேரங்கள்:

சனி முதல் வியாழன் வரை: 09:00 AM - 05:00 PM

வெள்ளிக்கிழமை: மூடப்பட்டது


வரைபடத்தைக் காண்க

MEKAINES BRANCH

Address:-
Block - D, Shop - 22,23

Tel No: +974 4429 3650
Email: mekaines@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday:08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-09:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

UMM SALAL BRANCH

Address:-
Commercial Road Street No 674 
Zone 71 Building No 4

Tel No: +974 4429 3655
Email: ummsalal@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 08:00 AM-09:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM, 01:00 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

ஓல்டார்போர்ட் கிளை

முகவரி:-
அல் மாண்ட்ரைன் மற்றும் ட்ரூத் கேர் பார்மசிக்கு எதிரில்
பழைய விமான நிலைய வணிகத் தெரு

தொலைபேசி எண்: +974 44293675
மின்னஞ்சல்: oldairport@gulfexchange.com.qa

Branch Timings:
Saturday to Thursday:08:00 AM-10:00 PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

MUAITHER BRANCH

Address:-
Muaither Commercial Road
Zone No.53, Street No.740
Building No.81 

Tel No: +974 44293691
Email: muaither@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:
Saturday to Thursday: 07:30 AM-10:00 PM
Friday: 07:30 AM-11:00 AM , 12:30 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க

BARAHAT AL JANOUB BRANCH

Address:- 
Inside the Argentine Neighborhood
Unit No.:E1

Tel No: +974 44293695
Email: janoub@gulfexchange.com.qa 

Branch Timings:

Saturday to Thursday:08:00 AM-10:00PM
Friday: 08:00 AM-11:00 AM , 01:00 PM-10:00 PM


வரைபடத்தைக் காண்க